0
0

Regulamin sklepu internetowego Coco&Dada
Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować.
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.
Sklep internetowy Coco&Dada, dostępny pod adresem cocoandada.com prowadzony jest przez WOODLAB POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 362727240, nr NIP 7722406703
2.
Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2 DEFINICJE
1.
Konsument
– Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Coco&Dada czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2.
Przedsiębiorca
–WOODLAB POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 362727240, nr NIP 7722406703
3.
Użytkownik
– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.
Sklep
– sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem
https://www.cocoandada.com
6.
Umowa zawarta na odległość
– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8.
Zamówienie
– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
§ 3 KONTAKT
1.
Adres przedsiębiorstwa: siedziba – ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26, 62-400 Słupca, fabryka – ul. Sadowa 24, 97-500 Radomsko
2.
Adres poczty elektronicznej: shop@cocoandada.com
3.
Numer telefonu: +48 721 428 322, +48 577 405 540
4.
Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, euro oraz funtach brytyjskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2.
Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1.
Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. karta płatnicza / kredytowa
c. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5.
Dostawa towaru odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, iż koszty dostawy są wtedy wyceniane indywidualnie.
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.
Skutki odstąpienia od umowy:
a.
w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi koszty wartości produktu, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu.
b.
zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c.
Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 7 dni;
e.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.
W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
8.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4.
Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5.
Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
7.
W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1.
Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a.
mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b.
pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
§ 9 DANE OSOBOWE
1.
Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3.
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

Wybierz walutę
PLN Polish złoty
EUR Euro